1

Topic: форум hostel.nstu.ru

?????????? ????? http://hostel.nstu.ru/ ? ??????????? ???????.

??????????, ??? ?? ??? ????? ??? ???????? ???????
? ?????? ?????????? ?????? ???? ?????? ?????.

Re: форум hostel.nstu.ru

>> http://hostel.nstu.ru/

? ?????? ??????? ???? ??????, ??? ??? ??? ?? ???????? ???? ?????? ? ???? ????????, ????? ? ??????? ????. ????? ????????? ? ???????????. ??, ??, ????? ?? ?????? ??????. ???, ???? ??, ?????? ?? ? ?????? ? ?????? ???, ??? ?? ?????, ??????? ????????? ? «??-??».

?? ??...

[img]http://swelfs.jino-net.ru/wnd/punbbfan.gif[/img]

3

Re: форум hostel.nstu.ru

? ??? ????? PunBB? ? ??? ?????????-?????????, ??? ? ?? ???????????. ???? ??, ?? ????? ?????? ?????????????, ?????? ????? ? ???? ??????????.

Big Brother is not watching you, Big Brother is testing you

4

Re: форум hostel.nstu.ru

?? ??? PunBB, ????? ??? ? Show off

5

Re: форум hostel.nstu.ru

???. ????? ? ??? ? ?????????? pun-?????????. :-) ??????? ?????? ??????????. ?????? ??? ????????? ??????, ??? ????????? ??????????? ???-??.

Big Brother is not watching you, Big Brother is testing you

6

Re: форум hostel.nstu.ru

??, ??? PunBB.
????????? ?? ??? ???????????.. ??.. ?? ? ???????????? 16? ????? ????, ? ??? ????? 60? ?????
????????? ??????? ?????, ?????? ??? ??????? ?? ??? ????
??? ???? ? ?? ???????, ???? ?? ?? ??? ?????? ???????? ??????????? smile

Re: форум hostel.nstu.ru

??? ?? ???? ?????? ??? ?? ?????? ??? ??? ?? ? ??? ???? ????????? smile

8

Re: форум hostel.nstu.ru

??? ? ????????? ????? ???-?? ???????? ? ??????...

9

Re: форум hostel.nstu.ru

??? ????????? ????? ???-?? ?? ??????? ???-?? ???????????? ????... ??? ????????? ????? ?????? ? ???? ???? ??-?? ?????..

10

Re: форум hostel.nstu.ru

vashe, Vilen, i ne govori smile)
z.i. eto za pun mojno ne s4itat' - iz napominaniya o pune ostalos' tolko samo slovo pun i neskolko funkciy)

Hm... every pixel has it's own destiny