Topic: effektivare query

hur gör jag denna query effektivare, om de nu går.

SELECT t1.*, COUNT(t2.id) AS comments FROM party_data AS t1 LEFT JOIN party_replay AS t2 ON t1.id = t2.dataid WHERE type = 'pic' GROUP BY t1.id ORDER BY RAND(NOW()) LIMIT 4

lite data:

explain

+-------+------+---------------+------+---------+------+------+---------------------------------------------+
| table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra                    |
+-------+------+---------------+------+---------+------+------+---------------------------------------------+
| t1  | ALL | NULL     | NULL |  NULL | NULL | 921 | where used; Using temporary; Using filesort |
| t2  | ALL | NULL     | NULL |  NULL | NULL | 139 |                       |
+-------+------+---------------+------+---------+------+------+---------------------------------------------+
2 rows in set (0.00 sec)
mysql> show columns from party_data;
+----------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field  | Type     | Null | Key | Default | Extra     |
+----------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| id    | int(11)   |   | PRI | NULL  | auto_increment |
| name   | varchar(128) |   |   |     |        |
| descript | varchar(250) |   |   |     |        |
| dir   | varchar(64) |   |   | 0    |        |
| type   | varchar(16) |   |   |     |        |
| partyid | int(11)   |   |   | 0    |        |
| klick  | int(11)   |   |   | 0    |        |
+----------+--------------+------+-----+---------+----------------+
7 rows in set (0.00 sec)
mysql> show columns from party_replay;
+-------------+---------------+------+-----+---------+----------------+
| Field    | Type     | Null | Key | Default | Extra     |
+-------------+---------------+------+-----+---------+----------------+
| id     | int(11)    |   | PRI | NULL  | auto_increment |
| text    | text     |   |   |     |        |
| nick    | varchar(64)  |   |   |     |        |
| remote_addr | varchar(15)  |   |   | 0.0.0.0 |        |
| timestamp  | timestamp(14) | YES |   | NULL  |        |
| dataid   | int(11)    |   |   | 0    |        |
+-------------+---------------+------+-----+---------+----------------+
6 rows in set (0.00 sec)

Re: effektivare query

Se till att det finns index på de kolumner du joinar "runt". I det här fallet dataid i party_replay. Du skulle kunna prova att sätta ett index på type också, men i så fall kanske bara på ett par tecken med tanke på att ett index på alla 16 kan bli ganska stort.

"Programming is like sex: one mistake and you have to support it for the rest of your life."

3 (edited by gribber 2003-03-13 22:45)

Re: effektivare query

satan i gatan, vilken skillnad smile

från 0.55 sec på en dual 400 till 0.05 smile

man tackar!

edit: testade att sätta index på type också, men då steg tiden 0.02 sek

Re: effektivare query

Trevligt :-)

"Programming is like sex: one mistake and you have to support it for the rest of your life."