26

Re: PunBB.RU - Русский суппорт

Sergix wrote:

??, ???????? - ??? ????? ????? ???????? ?????. ???? ? ?? ?????? ??????? ?????. ?????? - ???????????????? ???? ? ?????? ?????????, ????? ???.

"????????" - ??? ??? ?? ?? ????????? ????????? smile.

Re: PunBB.RU - Русский суппорт

?? ? ???? ?????? ???????? "??????????" ??????????  roll ??????? ????????, ???  ????????? ??? ????? ????? ?? ?????????, ??????, ??? ??? ???????? ???????? ?????????? ?????????... wink

Linux 4ever!

Re: PunBB.RU - Русский суппорт

???????? ?????????, ???? ???????.

Re: PunBB.RU - Русский суппорт

??????? ???????

30

Re: PunBB.RU - Русский суппорт

??????? ? ???? ????????????? ? ??????? iXBT - ??? ???? ???????? ??? (???????)

31

Re: PunBB.RU - Русский суппорт

?? ??? ??? ? ???? ??????????, ???????.
?????? ???? ????? "?????????" ?????? ?????????????, ? ???????? ??????.

32

Re: PunBB.RU - Русский суппорт

????????? - ????????? ??????.

? ???????????? ?? ?????? ?? ???????...

?? ? ????? ???. ??????????, ??????? ??????????...

33 (edited by aressto 2005-05-07 15:56)

Re: PunBB.RU - Русский суппорт

????? ? ??????? ?????????? ????, ?????? ?????, ????? ?????????? ???? ??????? ???? ????? ?? ?? ????, ?????? ?????????, ??? ?? ???? ???????? ??? ??? ????????? ????????? (??? ?????? ? ?????? ????????? ? ?? ?? ????, ??? ????? ???? ????? ????? ??? ???? ??????? wink )
?????? - ?????? ? IExplorer ??? ?????, ? ????? ?? ????

Re: PunBB.RU - Русский суппорт

??? ????????, ?????? ??-?? ????, ??? ????????? ????? ??????? ? ?????? ?????????.

35 (edited by Aleksei 2005-05-10 15:50)

Re: PunBB.RU - Русский суппорт

??? ??? ???-?????? ????? ????????, ??? ?? ??????
? ?????? ????????? ??????? ???-???, ? ??? ???? ????????? CMS, ? ??????? ? ??? ?????? ????? ????????, ? ????? ??? ? ???? ??????? ?????? ???...

Re: PunBB.RU - Русский суппорт

? ???????? ???? ?? ?? ??? ????????, ??????????? cms, ?? ???????? ????? ??????. ?????? kriaton, ? ????? runetovec.ru (????????? ??????????? ?????? ??????????? ?????). ????? ???????, ???? ???????????, ?? ??? ??????, ??????... ?????? ???????????, ???? ???? ???????...

Re: PunBB.RU - Русский суппорт

? ???????... ??????? ??? ????????? smile

38 (edited by adsh 2005-05-10 00:58)

Re: PunBB.RU - Русский суппорт

??????? - ??? ????????? ???, ?????????? ?? ????? ?? ????????? ?? ?????????? ??????????? wink.

Re: PunBB.RU - Русский суппорт

?? smile ?? ????? ?????? ?????????-?? ???? smile ?? ?????? ? ???

Re: PunBB.RU - Русский суппорт

adsh
??? ????????? ? ??????????? ????? ?? ???????? Report-? ?? ? ????????????? smile ??? ??? ??? ?????

Re: PunBB.RU - Русский суппорт

http://forum.punbb.ru

????? ?????? ??? ????! ????? ?????????? !

(???? ? ???????? ?????????)

42

Re: PunBB.RU - Русский суппорт

Aleksei wrote:

????? ?????? ??? ????! ????? ?????????? !

?????????. ????? ???? ????????? ??? ?????-?? ????????? ?????????

43

Re: PunBB.RU - Русский суппорт

???????, ?? ????? www.punbb.ru ?? ???? ?????? ?? ????????!! ????? ? ?????!

If you want a Job done right, you do it yourself!

44

Re: PunBB.RU - Русский суппорт

??? ?????? ?????? ?? ????????!

Re: PunBB.RU - Русский суппорт

I just deleted the link to punbb.ru. It doesn't appear to be active anymore.

"Programming is like sex: one mistake and you have to support it for the rest of your life."

46

Re: PunBB.RU - Русский суппорт

? ??? ????????? ? ??????? ?????????? ??? ?? ?? ???? ??????? ????????????? ? ??? ???????, ??????? ????? ???? ?? ? ???????? ???????.

Re: PunBB.RU - Русский суппорт

??????, ??? ??? ? ?? ???????...

Linux 4ever!

48

Re: PunBB.RU - Русский суппорт

??????? ?????????????? ??????? ???????. ?????, ????? ????????? ?????????? ?????. :-)

Big Brother is not watching you, Big Brother is testing you

49

Re: PunBB.RU - Русский суппорт

nyuk wrote:

????? ????????? ?????????? ?????. :-)

nyuk, ???? ????????????? ?????? ?? ???? ?????? ????????, ???????? ?????????? ?? ??????, ???? ??? ?? ??????.
???????

Re: PunBB.RU - Русский суппорт

Èíòåðåñíûé äâèãë!
Íî, íóæíî, ÷òîáû ïîñåòèòåëè ìîãëè êàðòèíêè ïðèêðåïëÿòü ê ñîîáùåíèþ. Íóæíà ñëóæáà ëè÷íûõ ñîîáùåíèé.
Íî ôîðóì ïîõîæå ì¸ðòâ