1 (edited by hcs 2006-02-26 02:54)

Topic: Reputation mod 2.0.1

Äîáðîãî âðåìåíè ñóòîê.
Ïåðåäåëàë ìîä Sakuz'û (sakuza@sakuza.com) (Mod version:  1.0.1    )
Òåïåðü ïðè èçìåíåíèè ðåïóòàöèè íóæíî óêàçûâàòü ïðè÷èíó. Ìîæíî ñìîòðåòü ëîã ðåïóòàöèè, êòî, çà ÷òî è ñêîëüêî ðàç.
Âîçìîæåí êàê àïãðåéä, òàê è íîâàÿ óñòàíîâêà.
Òåìà: http://www.punres.org/files.php?pid=184
Ïîëüçóéòå, êðèòèêóéòå.

Ñëó÷àéíî óäàëèë ðåëèç 2.0.1
Ññûëêó îáíîâèë.

2 (edited by beotiger 2006-02-25 19:34)

Re: Reputation mod 2.0.1

??????????. ?? ?????????-?! wink

??, ??????, ??? ???-??! ?????!
??????, ???? ??-?????, ?????? ? upgrade_mod.php.
(? ??? ??? ???????????). ??? ???? ????????? ???? ??????? ? ???????? users (reputation_enabled smaillint default 1), ? ? ???? ??? ?????? ????????? ??????? last_reputation. ??-?? ????? ?? viewtopic.php ? ???? ?????? ???????. ?? ????? ? ??????? ??????? ??? ????,??? ??????????!
???????!

??, ? ??? ??????? - ????????? reputation_time_limit ?? ????? ???????, ? ?? ?????. ? ?? ? ????? ???????, ? ?? ??? - ??? ?????? ??? ??????????, ???? ????? ?? ?????! ?? ????, ????, ????? ????? ???????? ?????????? ? ?????? ??? ????????? (? ????????????? ?????? ?????????????)
? ? ????????? - ??????? ??????!

3

Re: Reputation mod 2.0.1

Ñïàñèáî! ß àïãðåéä_ìîä äåëàë óæå íàñïåõ è íå ïðîâåðÿë! Îáÿçàòåëüíî èñïðàâëþ è ó÷òó ïîæåëàíèÿ.

4

Re: Reputation mod 2.0.1

Êñòàòè, ïðîâåðêó reputation_time_limit ÿ äåëàë èìåííî ïîñëå, à íå äî, òîëüêî ëèøü ïî òîé ïðè÷èíå, ÷òî ïîñëå - âñå ðàâíî íóæíî ïðîâåðÿòü, èíà÷å ìîæíî ôàëüñèôèöèðîâàòü è ãîëîñîâàòü îò îäíîãî ëèöà ñêîëüêî óãîäíî ðàç. Íî ñîãëàñåí, ÷òî ïîëüçîâàòåëþ óäîáíåå ñðàçó âñòàòü ïåðåä ôàêòîì.