Topic: PunBB's copyright removed

Forum : http://sinhvienthainguyen.com/
http://forum.vnoss.org/pub/svtn-punbb-copyright.png

Reaction at VnOSS : http://forum.vnoss.org/viewtopic.php?id=2845

sad

[no signature]

Re: PunBB's copyright removed

ohlala Tr?ng Hà
bad bad boy

Re: PunBB's copyright removed

http://punbb.org/forums/profile.php?id=7452

[no signature]

Re: PunBB's copyright removed

and my style...

Re: PunBB's copyright removed

Copyright <=> Powered by

I'm from Viet Nam. i speak english vey bad! Sorry.

6 (edited by trongha 2006-06-11 12:19)

Re: PunBB's copyright removed

Copyright và Powered by có khác nhau không nh?, tui ngh? là có ??y ch?. v? l?i nói th?t v?i c?u nhé. Cái mã ngu?n này tôi c?ng l?y t?  http://punbb.org Tôi m?i vào rum c?u  l?n th? 2 thôi, tôi th?y ông rêu dao tui trên trang punbb.org nên tôi chi?u c? vào rum c?a ông l?n 2 ??y, tôi th?y ? rum c?a ông có gì ?âu, nói là Share mã ngu?n nh?ng có h?c ???c ? các ông ?i?u gì ?âu!

Các mod trên rum c?a tôi ??u do m?t ng??i b?n là ANGO hack giúp tôi ?ó!

Còn v?i tôi nhé, thích thì thay ?i c?ng ???c còn n?u ?? ?ó c?ng ch?ng sao. Còn ông mang tôi sang bên http://punbb.org v?i ý ??nh gì thì có l? tôi c?ng hi?u mà!

C?m ?n nh?c ??p nhé, l?n sau nh?c nh? tui ch? ??ng bêu tui n?a nha, làm th? ông c?ng ???c ?éch gì ch?!
Tôi thì ch?ng sao c?!

I'm from Viet Nam. i speak english vey bad! Sorry.

Re: PunBB's copyright removed

Nevethir wrote:

and my style...

I'm sory. I dont know!

I'm from Viet Nam. i speak english vey bad! Sorry.

Re: PunBB's copyright removed

i will edit my forum!

I'm from Viet Nam. i speak english vey bad! Sorry.

Re: PunBB's copyright removed

http://chungminhlabannhe.com/uploads/copyright.jpg
I'm sory!

I'm from Viet Nam. i speak english vey bad! Sorry.

10

Re: PunBB's copyright removed

It is ok wink .... hehe

Re: PunBB's copyright removed

In Vi?t Nam there are.....
Very worthless!!!!!!

I'm from Viet Nam. i speak english vey bad! Sorry.

Re: PunBB's copyright removed

Re: PunBB's copyright removed

Yes!!!!!!!!

I'm from Viet Nam. i speak english vey bad! Sorry.