1

Topic: Конвертер

???? ?? ????????? ?? ?????? ?????? Ikonboard 2.1.9 d ???? ????? ???


???? ?????? ???? ????????? ?????. ?????? ??????.

Re: Конвертер

Mne kashetzia net. NO, tu mog bu poprobuvat'
Ikonboard -> phpBB
a patom
phpBB -> punBB

moshetbut' ?

poletaem :]

3

Re: Конвертер

ExSpectator, ? ??? ????? ????? ????????? phpbb -->>> punbb ???

4

Re: Конвертер

? ???? ?? ??????????? ????????????? punBB ??? ?????????????? ???????????

?? ???? ????? punBB ??? ???????????? ???? ????? ????????????? ?????? ? ???????? _????????????_ ? ???? ????? ?? ???????? ????? ????. ??? ????? ??????? ??????? ??? ??????????? ?????????????, ? ???????????? ??????? ????? ?????????? ???????? ?? ?????????, ?? ? ????????? ??????.

5

Re: Конвертер

Ñîìíåâàþñü. Õîòÿ çíàþ ïàðî÷êó ôîðóìîâ, êîòîðûå òàê óìåþò äåëàòü

Re: Конвертер

??????? ??? !
???? ?? ????????? ?? punbb > phpbb2 ? ???? ?????? ?????, ???? ??????????? ?? ????????

7

Re: Конвертер

? ????????? ?? Exbb ? PunBB ?????

Re: Конвертер

Vaal_lp wrote:

à êîíâåíòîð èç Exbb â PunBB åñòü?

Äà è ìíå òîæå î÷åíü èíòåðåñíî... ïîäñêàæèòå.

9 (edited by Kater 2006-05-17 14:29)

Re: Конвертер

???? ??????!
???????????? ???????? ? phpBB. ?????? ????? ?????????????? - ??????? ??????:

File: http://???? ?? ?????\punbb\converters\PhpBB\users.php
Line: 4

Converter reported: Unable to get table: users 
Database reported: Unknown column 'user_id' in 'where clause' (Errno: 1054)

? ??? ???????? ??? ?????? ? ?? ? ???? ?????????