51

Re: Русский перевод PunBB

*sigh*
Looks like it will be a long wait, even though work on the native unicode support was presented more than a year ago:
http://www.phpn.org/item/15777_IPC_Day_ … azine.html

Also there's a post by Sam Ruby on the issue:
http://intertwingly.net/blog/2004/10/01 … d-Unicode/

This means I'll have to fight for mb_string inclusion into the php with hosting support. And it means delayed support for unicode in projects like PunBB and others, because there's only a limited number of uses for a software that can't handle multibyte strings correctly. And it raises a question if it is better to have mb_string support for the little number of installations (which will have the mb_string enabled), or not bother with developing this branch at all.

Bleh. How depressing these thing can get at times.

52 (edited by adsh 2005-05-13 22:36)

Re: Русский перевод PunBB

Ign1111 wrote:

CP1251, ????????? ??? ????????, ???????? ? ???? ?????, ? ??? ????? ? ???????????, ? ???????????? ????????. ???????? ? ??????????? ????????? ?????????? ? koi8-r, ?? ?????? ? koi8-u ???????? ??? ????? ???????? ????????.

??????, ????? ????????????? ??? ????? ??? ??? ???????? ?? utf8 ????????????

??, ?????? ???.

?????? ????? ????. ???? 4.0 - ??? ??????. ???? 4.1 - ????? ????. ???? - ??? ???? win-1251.

? ???? ????????? ????? ???????????, ??? utf ???????? ????????? ??? ????? ?????????????, ?? ?? ????? ??????????? ???????. ? ??, ??? ? ??? ???? ???? ??????? - ???? ??? ??????? ??????.

53

Re: Русский перевод PunBB

??? ???? 1251: ????? ??????????????? ????? ???? ????????, ?????, ???????? ? ??? ??????????????? ?????. ??? ???? ????? ??????????? ? ?????? ???????????? ????????? (??? ? ????????) ??? ????? ?? ??????????? ?????????????? (??? ? ????????), ?? ??? ?? ???????????? ???????.

54

Re: Русский перевод PunBB

Took a closer look (on the textdrive, actually).

Created a test for the ut8-string, and parsed it with mb_strlen.
By default mb_internal_encoding() is set to ISO-8859-1 (not a good choice), but once I updated it to utf-8,  everything became shining bright ? mb_strlen shows correct size of the string, and I have yet to check how work mb_* analogs for strto(lower|upper) functions.

And -- the main cheer up is the /u modifier in the preg_* functions:

u (PCRE_UTF8)
This modifier turns on additional functionality of PCRE that is incompatible with Perl. Pattern strings are treated as UTF-8. This modifier is available from PHP 4.1.0 or greater on Unix and from PHP 4.2.3 on win32.

It basically means that once you get a reasonable set-up and sane hosting company (giving you mb_string in PHP and allowing you to set mysql to store strings in UTF instead of some single national charset -- and utf8 allows correct sorting and substring searches), you are open to new adventures with much less i18n hassle on your hands.

Re: Русский перевод PunBB

ubs: Exactly. We're all just waiting for the world to catch up. I'm considered going all UTF-8 in PunBB 1.3, but I have yet to decide. If I do, there will be minor problems for people running MySQL 4.0 and earlier, but maybe that's something we can live with.

"Programming is like sex: one mistake and you have to support it for the rest of your life."

Re: Русский перевод PunBB

? ????? ??? ?????????? ???????? ?????????? ????.

Linux 4ever!

57

Re: Русский перевод PunBB

Ign1111 wrote:

? ????? ??? ?????????? ???????? ?????????? ????.

????????? ?????? ?? ???????? :-(

Re: Русский перевод PunBB

Evgeny wrote:

????????? ?????? ?? ???????? :-(

??? ?? ?? ???, ? ? ??? ???????, ??????? ?????? ???????????? ??????? ????????? ????? ??????. wink

??????? ???????? ?????? ? 1.2.6 ?????? ? ????????.

Linux 4ever!

59 (edited by Evgeny 2005-07-17 16:17)

Re: Русский перевод PunBB

??????? ?? ??????. ????????? ???????.
??????, ??????????? "???????? ???? ????????? ? ???????? ???" ??? ? ?? ?????????

Re: Русский перевод PunBB

Evgeny wrote:

??????, ??????????? "???????? ???? ????????? ? ???????? ???" ??? ? ?? ?????????

??????? ?????, ?????????. ??? ??? ????? ???????, ??????? ?? ????. ?????? ???? ???? ??? ??????????????. ???? ????????????. smile ?????? ??????, ???????? ? ?????? ????????? ???? ??? ?? ???????? ?? ???????? ??????. ????????????, ??? ? ???????, ??? ?? punbb.ru (???? ?? ?? ????????), ??? ??????? ??????? ?????? ????? ????, ???????? ?????????? | ??????? | ????????????? | ??????????. ? ???????????? ???? ????????: ?????????, ??????? (??? ??? ?? ????????? ??????: ???????? ??????????). ???????????? ? ??? ?? ? ?????????? ??? ??? ? ???, ??? ?? ????????????? ???????? ?? ?????? (????????????? ??????????? ????? ? ??? ???? ? ?????? ??????????? ?? ??????). ?? ?????? ?????????? ??? ??? ?????????:  ???????? ?????????? | ??????? | ????????????? | ??????????.

Linux 4ever!

61

Re: Русский перевод PunBB

Ign1111 wrote:

?????? ??????, ???????? ? ?????? ????????? ????

? ????????? ?????? ??????????? ??? ???????????????? ??????.  ?.?. ???, ??? ????????? ? ???????? lang.
? ???? ?????? ????????? ??????-????????:

'Write message legend'    =>    '???????? ???? ????????? ? ???????? ???',
'No e-mail subject'        =>    '?? ????? ?????? ???? ?????????.',
'Write e-mail'        =>    '???????? ? ???????? ???? e-mail ?????????',
'Move legend'        =>    '????????, ???? ??????? ???????????',
'E-mail sent redirect'        =>    '????????? ?????????. ?????????????...',
'Post errors info'        =>    '??? ?????? ?????? ???? ??????????? ?? ???????? ?????????:',
'Post redirect'        =>    '????????? ??????????. ?????????????...',
'Edit post legend'        =>    '?????????????? ????????? ? ???????? ???',
'Show smilies info'        =>    '???? ?? ??????? ???? ????????, ?? ????????? ??????????? ??????????? ????? ???????????? ?????? ????????? ?????????.',
'Admin note'        =>    '??????????????? ???????',
'Set mods legend'        =>    '???????? ???? ??????? ??? ???????????',

? ??? ?????, ????? "????????????" ???????? ????????.
'No unanswered'        =>    '? ???? ?????? ??? ???????????? ?????????.',

? ?? ???????? ?????? ????? "??", ????, ?????, ??? ?????? ? ???????, ?.?. "?? ??????????",
?? ?????????? ???? ?? ????????????????? "? ???? ?????? ??? ????????? ??? ??????."

Ign1111 wrote:

??? ?? ???????? ?? ???????? ??????. ????????????, ??? ? ???????, ??? ?? punbb.ru (???? ?? ?? ????????), ??? ??????? ???????

?? ??? ?????? (????? ??? ? ?????????? ??????) - ??? ?????????, ?.?. ??? ????????????? ???????. ? ??? - ???????.


???? ?????? ?? ??? ? ???????????? ????????? :-))

62

Re: Русский перевод PunBB

Evgeny, ???? ????, ????? ???????, ??????, ????? ????? ?????? ?? ?????????, ? ?????? ?????????? ???? 1280?1024 (??????? ?????? ???????????) ???????? ??? ???????? PMS. ?????? ?????? ?? ????????? ????? ? ???. ?????????.

63

Re: Русский перевод PunBB

Ign1111
??????? ??? ???? ?????, ?? ??????????????? ?????.

????????? ????? ????????? ??????????
????????, ?????? ?? ??, ????? ?????? ???????????? ?????? ??? e-mail......

Dexus
????????. ? ????????? ????? ???????????? ???????? ??? ???? ????? ???? ????????.
?? ?????? ??????? ?????? ??????? ?? ??? ?????? ?????. ?? ??? ? ????????, ??? ???, ????? (? ? ????? ?????? - ??????), ????????.
???? ??? ????????? ??? ? ???????????? ????.
? ?????-??????, ????? ???? ?????? ??????? - ?????? ????????????????? ??? ?? ?????? ? ?????? ?????????????.
???????, ??? ??? ????????, ?? ??? ???????
? ???? ???????? - ?????????? ??????? ???? - ? ??? ?? ???????????, ?? ?????, ??? ???????? ?? ???? ???????? ?????  _?????????????_,
??? _ ?????????? ??????? ? ????? ??????? ??????????, ?? ????? _??????_ ????????? ? ??????????? ??????? ?? ???????.
?????? ???? - ?????? ?? ??? ????? ????????????

? ???. ?????? "???????? ?????????? " ??  "????????? ?? ?????, ??????????? ??? ?????????" (??? ????????? "?????????") ??? ???????, ?? ?? ???? ??????? ????? ??????? ? ????????? ??????...
?? ????, ??? ???????? ????????????, ??? ?????? ?????????????...
??????? ??? ????, ????????, ??????, ??? ??????? ????? ? ??????????????, ??? ???????????? ? ???????? ???????????? ????????????? ???????.
?? ???? ??????, ?????????, ????????. ??????? ???????? Ign1111 ?? ???? ????????? ???????!

??? ??? ?? ?????????????? ???????? ??? ?????????? :-))

64 (edited by Dexus 2005-07-19 10:57)

Re: Русский перевод PunBB

Åâãåíèé, íàñ÷åò "Ïðàâêà" - ýòî âî ìíîãèõ ôîðóìàõ óæå äàâíî ñäåëàíî, ó ñåáÿ ÿ òàê æå èñïðàâèë.
"Íàñòó÷àòü" - íåêðàñèâîå ñëîâî, æàðãîíèçì. Ó ñåáÿ ÿ ñäåëàë ïåðåâîä "Report" â "Æàëîáà".
À "Ïåðñîíàëüíûå ñîîáùåíèÿ" íàçâàë "Ïîñëàíèÿ" smile

À ãðàììàòè÷åñêèå è îðôîãðàôè÷åñêèå îøèáêè - òàê ýòî íàäî ïðîñòî áðàòü ôàéëû ÿçûêîâûå è âäóì÷èâî ðàññìàòðèâàòü, èñïðàâëÿÿ.

Re: Русский перевод PunBB

Evgeny wrote:

? ????????? ?????? ??????????? ??? ???????????????? ??????.

???, ??? ????? ? ?? ???????? ???????-??. ?????, ????? ?????? ??? ???????

Evgeny wrote:

???? ?????? ?? ??? ? ???????????? ????????? :-))

? ?????? ??? ?? ?? ??????? ???????? ?????? ? 1.2.6 ?????? ? ????????.

Evgeny wrote:

??? ??? ?? ?????????????? ???????? ??? ?????????? :-))

??? ???? ????????? ???????? ? ??????????? ? ???????? ?????????????, ??? ? ??? ??????????. smile ??? ?????????? ???? ?????? ???????????,... ????????. wink

Dexus wrote:

???????, ?????? "??????" - ??? ?? ?????? ??????? ??? ????? ???????, ? ???? ? ??? ?? ????????.
"?????????" - ?????????? ?????, ?????????. ? ???? ? ?????? ??????? "Report" ? "??????".
? "???????????? ?????????" ?????? "????????" smile

??? ???? ?????. ??? ?? ??????? ?????????, ?? ???? ?? ???????. ? ?????, ? ??????? ??? ????? ????? ???????????? ??????, ??????? ????? ? ???? ??? ??? ???? ??????? ???????????. smile

Dexus wrote:

? ?????????????? ? ??????????????? ?????? - ??? ??? ???? ?????? ????? ????? ???????? ? ???????? ?????????????, ?????????.

?? ????? ?????????...

Linux 4ever!

66

Re: Русский перевод PunBB

Ign1111 wrote:

???, ??? ????? ? ?? ???????? ???????-??. ?????, ????? ?????? ??? ???????

1. ? ?? ?? ????, ??? ??? ????? ?? ????????.
2. ? ???? ?? ? ????, ?? ??????? ??? ????? ???? ??, ??? ?????????? ???. ?????? ??????????

Ign1111 wrote:
Evgeny wrote:

??? ??? ?? ?????????????? ???????? ??? ?????????? :-))

??? ???? ????????? ???????? ? ??????????? ? ???????? ?????????????, ??? ? ??? ??????????. smile ??? ?????????? ???? ?????? ???????????,... ????????. wink

Evgeny wrote:

???? ?????? ?? ??? ? ???????????? ????????? :-))

? ?????? ??? ?? ?? ??????? ???????? ?????? ? 1.2.6 ?????? ? ????????.

?????? ????????
????????? ???? ?????? ? ????????? ???? :-) ????? ?? ??????????.

Dexus wrote:

???????, ?????? "??????" - ??? ?? ?????? ??????? ??? ????? ???????, ? ???? ? ??? ?? ????????.
"?????????" - ?????????? ?????, ?????????. ? ???? ? ?????? ??????? "Report" ? "??????".
? "???????????? ?????????" ?????? "????????" smile

???? ??????, ?? ? ?? ???? ?? ?????????? ?? ???????????, ?????? ???????? ?????? ?????????????? ??????? ??????,
?? ???-?? ? ???? ????...
??? ????????, ????? ?????????????? ????????????. ??? ????? ? ???????????, ? ???????, ? ????????????, ? ??????????.
?-????? ?????? - ??????? ?? ???? ??? ???????????.

Re: Русский перевод PunBB

Evgeny wrote:

1. ? ?? ?? ????, ??? ??? ????? ?? ????????.

??? ?? ????????????? ?? ????????? ??? ???????? ????????? ????? Changed files only, ?.?. ?????? ??, ??????? ????????. ?? ???? ?????? ??? ??????, ???????? 1.2.6, ???? ? ??? ??????????? 1.2.5, ?????????? ??????? ?????? Changed files only. smile ? ??????, ?? ??? ?? ???????? ???? ??? Hdiff, ??? ?????? ????????, ? ????? ?????, ??? ???? ????????. wink

Evgeny wrote:

2. ? ???? ?? ? ????, ?? ??????? ??? ????? ???? ??, ??? ?????????? ???. ?????? ??????????

???, ????? ??????????, hmm ???????? ????? ??????????? ? ?????? ????? ?????? ?????????? ??????.

Evgeny wrote:

?????? ????????

?? ????? ??????? ?? ?????????? ??????, ??? ????????, ?????? ????? ?? ??????, ????? ??? ???????????.

Evgeny wrote:

????????? ???? ?????? ? ????????? ???? :-) ????? ?? ??????????.

????????, ?? ???? ?? ?????? ?????, ? ?????? ???????? ? ?? ????? ????? ? ??? ?? ?????????. ???, ??? ????????? ???? ?????? ?????? ???? ??????????.

Linux 4ever!

68

Re: Русский перевод PunBB

Ign1111 wrote:

Êàê Âû îáíîâëÿåòåñü?

Ìû æå âåäåì ñåé÷àñ ðå÷ü îá îáíîâëåíèè ÿçûêîâîãî ôàéëà?
Òîãäà - î÷åíü ïðèìèòèâíî îáíîâëÿþñü. Æìó íà ññûëêó ñ ÿçûêîâûì ôàéëîì. Ðàñïàêîâûâàþ. Êîïèðóþ íà ñåðâåð êàòàëîã lang/Russian

Ign1111 wrote:
Evgeny wrote:

2. à åñëè áû è çíàë, òî íàäåæäà âñå ðàâíî áûëà áû, ÷òî êîëè÷åñòâî îðô. îøèáîê óìåíüøèòñÿ

Òàê, ñòîèò çàäóìàòüñÿ, hmm íàâåðíîå ñòîèò âûêëàäûâàòü è äðóãîé àðõèâ òîëüêî èçìåí¸ííûõ ôàéëîâ.

Íå íàäî óñëîæíÿòü. Îäèí àðõèâ ñ ìèíèìóìîì îøèáîê ðåøèò âñå ïðîáëåìû.

Ign1111 wrote:

Ñêà÷àéòå, ïî ýòîé æå ññûëêå àðõèâ, ÿ îøèáêè èñïðàâèë è ïî íîâîé çàëèë ñ òåì æå íàçâàíèåì. Òàê, ÷òî óêàçàííûå âûøå îøèáêè äîëæíû áûòü èñïðàâëåíû.

Äàâàéòå ïî øàãàì.
Ñêà÷èâàåì àðõèâ. Ðàñïàêîâûâàåì. Çàõîäèì â êàòàëîã lang/Russian
Ñìîòðèì äàòó ïîñëåäíåãî èçìåíåíèÿ. Ñòðàííàÿ äàòà - 14.02.2005.
ÎÊ. Íå çàäóìûâàåìñÿ íàä ýòèì.
Îòêðûâàåì ôàéë, íàïðèìåð post.php, ñìîòðèì

'Post redirect'            =>    'Ñîîáùåíèå äîáàâëåííî. Ïåðåàäðåñàöèÿ...',

ñëîâî "äîáàâëåíî" ïèøåòñÿ ñ ÎÄÍÈÌ 'í'
Äàëüøå íå ñìîòðèì, ñ÷èòàÿ (ñ ó÷åòîì äàòû ôàéëîâ), ÷òî íè÷åãî íå ïîìåíÿëîñü.

Re: Русский перевод PunBB

Evgeny wrote:

??????? ?? ?????.

???????.

Evgeny wrote:

????????? ?????. ?????????????. ??????? ? ??????? lang/Russian
??????? ???? ?????????? ?????????. ???????? ???? - 14.02.2005.

? ??????? ????? ???? ????, ? ????????? ? ????? post.php - 19.07.2005.  neutral

Evgeny wrote:

????????? ????, ???????? post.php, ???????
'Post redirect'            =>    '????????? ??????????. ?????????????...',
????? "?????????" ??????? ? ????? '?'

??????, ??????: 'Post redirect'            =>    '????????? ?????????. ?????????????...',

Evgeny wrote:

?????? ?? ???????, ?????? (? ?????? ???? ??????), ??? ?????? ?? ??????????.

????? ? ??? ??????? ???????????, ??? ?????? ??? ?????, ?? ?? ??????????. ???? ?? ????, ??? ? ???????. ???????, ? ??? ??? ?? ????? ??????.

Linux 4ever!

70 (edited by Evgeny 2005-07-21 08:14)

Re: Русский перевод PunBB

??? ??????????. ???-?? ???-?? ??????????????. ?????????.

Ign1111
??????? ??? ???? ?????, ?? ??????????????? ?????:
????????? ????? ????????? ??????????
????????, ?????? ?? ??, ????? ?????? ???????????? ?????? ??? e-mail....

Re: Русский перевод PunBB

??????? ???????? ?????? ? 1.2.7 ?????? ? ????????.

Linux 4ever!

72

Re: Русский перевод PunBB

????? ??? ??????? ??????? ?? ???? ??????((

Re: Русский перевод PunBB

??????? ???????? ?????? ? 1.2.8 ?????? ? ????????.

?????????? ??????? ?????? ? ??????? ?????? ?? ????????, ?? ????? ??? ? ?? ??????, ?????, ??? ??? ??????, ??? ?????????????? ??????. smile ? ??? ???? ????? ?????????? ?? 1.2.7. wink

Linux 4ever!

Re: Русский перевод PunBB

? 1.2.9 ??????? ??????? ?? ???????, ???, ??? ????? ???????????? ?????? ??????? ?? 1.2.7 ??? 1.2.8. smile

Linux 4ever!

75

Re: Русский перевод PunBB

? ? 1.2.10 ????

??? ?? ?? ???????????