Topic: PunBB 1.3

??? ??? ?????? ? ?????, ? ??? ?????, ???  ????? ??????? ? ??? ????? ???, ?????????? ?????, ?????????? XHTML.

??? ??? ??? ??????

2

Re: PunBB 1.3

÷òî òàêîå ×ÏÓ?

Re: PunBB 1.3

×ÏÓ (óñòàð.) - ×èñëîâîå ïðîãðàììíîå óïðàâëåíèå. Íå ïóòàòü ñ ÏÒÓ (ïðîôåññèîíàëüíîå òåõíè÷åñêîå ó÷èëèùå).  ÏÒÓ áóäóùèõ ñòàíî÷íèêîâ îáó÷àëè ðàáîòå íà ñòàíêàõ ñ ×ÏÓ smile smile smile

Re: PunBB 1.3

 èíòåðíåòå, òåðìèí ×ÏÓ îçíà÷àåò, íè ÷òî èíîå, êàê - ×åëîâåêó Ïîíÿòíûå Óðëû!

Î êàê...
Íî òåì íå ìåíåå...

5 (edited by Dexus 2005-05-06 06:09)

Re: PunBB 1.3

÷òî ýòî çà ÷åëîâåêó ïîíÿòíûå óðëû? ðàçâå îáû÷íûå óðëû ÷åëîâåêó íåïîíÿòíû?
Èëè ýòî èìååòñÿ â âèäó àíòèñïàì äëÿ åìàéëîâ òèïà [name at domen dot com], êîòîðûé íåêîòîðûå ôîðóìû èñïîëüçóþò? åñëè òàê, òî òóò óæå îáñóæäàëèñü íåñêîëüêî ñïîñîáîâ ïðåäñòàâëåíèÿ óðëîâ - ÷åðåç ãåðåðèðîâàíèÿ êàðòèíêè è ÷åðåç øèôðîâàíèå.

Re: PunBB 1.3

Íåò. Ïðñòî êðàññûâûå ïóòè.

Íåêðàñèâî:
http://forum.example.com/viewtopic.php?id=1&page=2

Êðàñèâî:
http://forum.example.com/post/1/page/2/

Re: PunBB 1.3

à ìíå áîëüøå êðàñèâî ÷åðåç ïàðàìåòðû smile õîòÿ òóò òîæå ñâîè íþàíñû... îñîáåííî åñëè ïîñìîòðåòü íà êàêîé-íèò ÿíäåêñ... òàì çà ñ÷åò ïåðåäà÷è çàïðîñà ÷åðåç àäðåñíóþ ñòðîêó î÷åíü ñèìïàòè÷íî, êîíå÷íî, âñå ñìîòðèòñÿ smile

8

Re: PunBB 1.3

???? ???????? ?????? ????? ????, ????? ?????? ????? ?????? ????????????? ??????.  ??? ?????? ??????????? ?? ????? http://??? ??? ???.
????? ??????? ?????? ???????? ?? ?? ?????????? ?????? ???? ??????????.
? ?????????? ??? - ????????? ?????????. ? ?????? ? ???????? ???????????? ????????? ???????? ?????? ????? ?? ?????, ????.
?????? ???? - ??? ????? ????????, ??? ??? ??? ?????? ? ???? ????.

9

Re: PunBB 1.3

Èíòåðåñíî, êîíå÷íî, êàêèì îáðàçîì ÷ïó ìåøàåò îòíîñèòåëüíûì ññûëêàì.

10

Re: PunBB 1.3

????? ???????????? ????? ?????? 1.3?