1

Topic: Forum

http://www.forum.runetinfo.com

Êàê âàì? smile Äóìàþ 1.0.1 âñ¸ åù¸ îñòà¸òñÿ â ñâî¸ì ðîäå îòëè÷íûì!

If you want a Job done right, you do it yourself!

2

Re: Forum

? ???? ???? 1.0.1 ?????. http://forum.visp.ru
? ?????????? ??????? ?? ??????, ??????? ????? ?????????.

???? ??? ????? ???????? ?????? 1.2.6 :)

Big Brother is not watching you, Big Brother is testing you

3

Re: Forum

nyuk wrote:

Ó ìåíÿ òîæå 1.0.1 ñòîèò. http://forum.visp.ru
È îáíîâèòüñÿ íàâåðíî íå ñóäüáà, ñëèøêîì ìíîãî èçìåíåíèé.

Õîòÿ äëÿ íîâûõ ïðîåêòîâ ñòàâëþ 1.2.6 smile

Âîîáùå îòëè÷íî!
1.2.6 åñëè ñòàâèòü, òî äà. Ò.ê. òàì áàãè êàê òàêîâûå åù¸ íå îáíàðóæåíû. smile
Êñòàòè, òû ìîæåøü ñêàçàòü ãäå ìîæíî ñêà÷àòü äëÿ 1.0.1 online.php (On List) êîòîðûé ïîêàçûâàåò êòî, ÷òî è â êàêîé òåìå/òîïèêå? Î÷åíü íóæíî... !

If you want a Job done right, you do it yourself!

4

Re: Forum

Xan wrote:

Êñòàòè, òû ìîæåøü ñêàçàòü ãäå ìîæíî ñêà÷àòü äëÿ 1.0.1 online.php (On List) êîòîðûé ïîêàçûâàåò êòî, ÷òî è â êàêîé òåìå/òîïèêå? Î÷åíü íóæíî... !

Íå óâåðåí, ÷òî òàêîå åñòü äëÿ 1.0.1, ÿ íå âèäåë. Âïðî÷åì è íå èñêàë.

Big Brother is not watching you, Big Brother is testing you

Re: Forum

nyuk wrote:

? ???? ???? 1.0.1 ?????....
???? ??? ????? ???????? ?????? 1.2.6 smile

nyuk, ?????? - ? ???? ???????? ???? ?? ???????????? punbb. ????? ????, ???? ?????-???? ???????????? ?? ????????????
??????? ? ???? - ?????????? ???????? ? ?????????? ???????? ?? ?????? ? ????.

?????? - ? ???? ???????? ?????????? ??????? search_matches ?  search_words. ? ??? ??????

6 (edited by nyuk 2005-10-12 09:48)

Re: Forum

Evgeny wrote:

????? ????, ???? ?????-???? ???????????? ?? ????????????
??????? ? ???? - ?????????? ???????? ? ?????????? ???????? ?? ?????? ? ????.

?????? - ? ???? ???????? ?????????? ??????? search_matches ?  search_words. ? ??? ??????

?? ? ????? ? ?? ????????? ????????????, ? ??? ?????? ?????? ;-)

search_words ?????? ????? ??? ??????, ? search_matches ????????? ?? ? ???????. ??????? ??????????? ??? ?????????? ????? ?????????. ????? ??? ??? ??????????? ?????? ?? ??????, ????? ??? ?????? ??????? ?? ???????? ??? ???????. ?????????????? ??? ??????? ?????? ??? ????. ? ??? ???? ????? ?? ?????? ?? ?????, ????? ?? ???? ?????? ??????????, ?????? ???? ?? ???? ???????? ?????? ???????? ? ?????? ????????? ? ???.

UPD: ?????? ?????? ??????? ?? ????? ?? ????? ????? ?????????, ? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ?????????.

Big Brother is not watching you, Big Brother is testing you

Re: Forum

nyuk wrote:

? ???? ???? 1.0.1 ?????. http://forum.visp.ru
? ?????????? ??????? ?? ??????, ??????? ????? ?????????.

???? ??? ????? ???????? ?????? 1.2.6 smile

?? ???????!
???????? ???????????..

ERROR - MIRROR

Re: Forum

nyuk

?????? ?? ?????????? ??? ??????? ??????? ????? IRC?
??? ?????? ????? ???? ??? ??????? ???? ????? ? ??????? ????? ?? ????? ???? ??? ? ?????

ERROR - MIRROR

Re: Forum

??????? ?? ?????!

nyuk wrote:
Evgeny wrote:

?????? - ? ???? ???????? ?????????? ??????? search_matches ?  search_words. ? ??? ??????

UPD: ?????? ?????? ??????? ?? ????? ?? ????? ????? ?????????, ? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ?????????.

? ????? ?????? ???????, ??????? ??????-?? ??????, ? ???????????? ?????? ????.
????????? ????????? ????? ?????????????????? ? ???? ???????.

???? ????? ??????? ???????-????????? ??? ???????, ??? ????? ???? ????? ????? ??? ???????????????
????? ??? ?? ?????????, ??? ?????? ???? "?????????" ??? ????????

10

Re: Forum

HitMan wrote:

nyuk

?????? ?? ?????????? ??? ??????? ??????? ????? IRC?
??? ?????? ????? ???? ??? ??????? ???? ????? ? ??????? ????? ?? ????? ???? ??? ? ?????

??? ????? ?? ?, ? ?????? ?????? ?? ?????? ??????.
? ???, ??? ????? ircd ?? FreeBSD. ??? ????????? ? IRC ???? ?? ???? ??? ??????????. ? ????????? ??????? CGI:IRC, ??????? ??? ? ????. :-)

Big Brother is not watching you, Big Brother is testing you

11

Re: Forum

Evgeny wrote:

???? ????? ??????? ???????-????????? ??? ???????, ??? ????? ???? ????? ????? ??? ???????????????
????? ??? ?? ?????????, ??? ?????? ???? "?????????" ??? ????????

?? ????, ????? ??? ???.
? ??? ???????, ????? ?????? ??????, ??????? ???????? ??????? update_search_index ??? ??????? ?????????. ??????? ??????? ?? ????? ???????? ??? ??????? ???? ?????????...

Big Brother is not watching you, Big Brother is testing you

12

Re: Forum

nyuk, ó òåáÿ íà ñàéòå èëè ó òåáÿ ëè÷íî îñòàëîñü îáíîâëåíèÿ/èñïðàâëåíèÿ äëÿ 1.0.1 ? Åñëè åñòü ìîæåøü ïðèñëàòü?


Ç.Û. ïîñìîòðè òåìó "íèê" ìîþ òóò

If you want a Job done right, you do it yourself!

13

Re: Forum

Xan wrote:

nyuk, ó òåáÿ íà ñàéòå èëè ó òåáÿ ëè÷íî îñòàëîñü îáíîâëåíèÿ/èñïðàâëåíèÿ äëÿ 1.0.1 ? Åñëè åñòü ìîæåøü ïðèñëàòü?

Äàëåêî íå âñ¸ åñòü â îòäåëüíîì âèäå, îáû÷íî ïàò÷èëîñü ïðÿìî â äâèæêå. Çàâòðà ïîñìîòðþ ÷òî åñòü.

Ç.Û. ïîñìîòðè òåìó "íèê" ìîþ òóò

Ïîñìîòðåë.

Big Brother is not watching you, Big Brother is testing you

14

Re: Forum

nyuk, ??! ???? ?????!!!?.?. ???????? ??????? ?? ?????? ??? ????. ??? ???????? ?? ???!!

If you want a Job done right, you do it yourself!

15

Re: Forum

?????????? ??? ???????????-????????? 1.0.1 ????????? ??? ???? ??? ???? ??????, ? ?????-????? ????????? ??????????????.

http://nyuk.visp.ru/tmp/punbb/nyuk_punbb_mods_101.zip - ????????? ??????????? ????? (??? ??? ???? ??????? ?????? ???? ??? ?????) ? ?????? ?????????.

http://nyuk.visp.ru/tmp/punbb/photoalbum.zip - ??????????. ????? ????????? ??? MySQL ????? ????? ?????????. ???-?? ????? ????????? ??????? ?? ???, ?? ??? ? ???????? ???. ? ??? ?????? ?? ????????. ??????????? ??????.

http://nyuk.visp.ru/tmp/punbb/rss.zip - ??????? ????????? ? RSS 2.0 ???????? ?????????? ?????????????? ????? ??????????? ????????? ??????. ? ? 1.0.1 ??? ?????? ?? ????. ???????????  ?????.

? ??? ??? ?????????, 1.2.x ?????! ????? ?? ??????? ?? ????, ?? ??? ??????????, ??????? ????? ?? ??????? ?????? ??????????...

Big Brother is not watching you, Big Brother is testing you

16

Re: Forum

???????? ???????, nyuk !!!!!

?? ????, 1.0.1 ??????????? ? ???????????? ??????, ??? ? ????????????!!

If you want a Job done right, you do it yourself!

17 (edited by Xan 2005-10-27 14:44)

Re: Forum

???? ?? ???? ????? ??? ???????? !! ??????? !!! smile smile smile wink
nyuk, ? ???????? ??? ? bbcode'??? . ??? ?????? ???? ??? ??? edit.php ? post.php. ? ? "??????? ?????" ?? ??????????? sad ??? ???????? ?????? ???? ????? ?? ????????? ??? ??? ? ????? ? ????? , ??????? ???????? ?? "??????? ?????" ????? ?? ??  ???????? ????????? ??? ? ??? edit.php ? post.php? !P.S. ??? ??????? ?????????? ???? ???? ? ?? ????????? ??????? ??????????

If you want a Job done right, you do it yourself!

18

Re: Forum

Xan wrote:

nyuk, ? ???????? ??? ? bbcode'??? . ??? ?????? ???? ??? ??? edit.php ? post.php. ? ? "??????? ?????" ?? ??????????? sad ??? ???????? ?????? ???? ????? ?? ????????? ??? ??? ? ????? ? ????? , ??????? ???????? ?? "??????? ?????" ????? ?? ??  ???????? ????????? ??? ? ??? edit.php ? post.php? !

??. ?????? ? ?? ???? ? ??????? ????? ??????? ???????. ???? ????????? ????? ???????. :-) ??????? ??? ??. ??? ?????? ????, ??? ?????????????? ????????? ?? ?????? ??????? ????????, ?? ??? ???? ? ?? ????? ???????????.

P.S. ??? ??????? ?????????? ???? ???? ? ?? ????????? ??????? ??????????

???. ? install_db.txt ?????? ???????? ???????. ????? ?? ??? PostgreSQL.

Big Brother is not watching you, Big Brother is testing you

19

Re: Forum

nyuk, smile smile
???????????. ? ?????? ?????????? ? ????? ????? ??? ?? ??????? ?????????

If you want a Job done right, you do it yourself!

20

Re: Forum

Nyuk, ?????? ???????? ??????? ???????? ? phpmyadmin?

If you want a Job done right, you do it yourself!

21

Re: Forum

Xan wrote:

Nyuk, ?????? ???????? ??????? ???????? ? phpmyadmin?

? ???? PostgreSQL. :-) ? ??? MySQL ??, ? ??? ??????? ?????.

Big Brother is not watching you, Big Brother is testing you

22

Re: Forum

nyuk, ????? ???? ???????, ????????????? ?????????: "?? ???? ?????? ?? ? ?????? ?????? (????????). ???? ? ??? ???? ??????, ?? ?? ?????? ?????????? ? ??????????????: email@email.com"

??? ? ???? ?????? ??????????? ???????
? ?????? ??? ??????? ?? "????????! ??? ???????? ?????? ? ?????". ? ????? ??? ??? ??? ????????????? ?????. ??? ??? ??????? ????? ?????? ??? ??? ??????? ?????!

If you want a Job done right, you do it yourself!

23

Re: Forum

?????? ??????, ?? ?????, ??? ???? ? ?????????, ? ???? ??????? ????? ?????????? ??????? ? ???????????? ??? ??? ?????. ?? ???? ?? ???????? ?? 1.0.1 ???????? :-)

???????? ? common.php ???? ??????? check_bans().
? ??? ????????? ?????????, ??? ?????? ??? ????????????? ?-??? ??????: $options['admin_email']

Big Brother is not watching you, Big Brother is testing you

24

Re: Forum

? ??????? ? ??????? ??? ????????. ??? ????? ???? ???? ? ??? ???? smile

ERROR - MIRROR

25

Re: Forum

?? ??????, ????????? ???? ?? ?????? ??? ????? ????? :-) ????????? ?? ???? ???????????? ??????? ?? ?????.

Big Brother is not watching you, Big Brother is testing you