Topic: Форум хакнули

???????!
??????? ??????? ??? ?????. ??????????? - ?????
?????? ?????? ?????? changelog-? ? ???????? ???????????? ??? ? ???? ????????????????? ??????.
???? ?????? ???????????? ?? 1.2.6!

2

Re: Форум хакнули

? ?????? ?????????? ??????? ?????

Re: Форум хакнули

???. ?? ???????

4

Re: Форум хакнули

? ????? ??? ???????-??? ????? user info?

Re: Форум хакнули

Dexus ????????? ?????? ?? ???? ???????.
????? ???????? ??????. ???????? ?????????? ??? ? ??? ???? (?? ???? ??????). ????? ??? ??????? ??? ????.
????? ?? ???? ??????? ????????? ? ??????????? ?????? ????????????. ????? ?????????? - ??? ??? ?? ???????????? ? ??????, ??? ? ?????? ???????????? ????? ??????????????. ??? ?? ?????????? ???????????? ??? ????? - ?????? ?? ??????.
?????? ?? ?????-?? ???????? (?? ???? ? ???????? ??? ? ???), ????? ? ??????? - ??????, ??? ???? ? ?????? ??????????(?? ???? ??????? Lost Password ????? ?? ???????????????), ?????? ? ???????. ???? ?????????? ?? ?????-?? ????????? ?????.
????? ?? ????? ?????, ???????? ???? ????, ??????? ???? ? ?????, ????? ??????????????????? ?????, ?????? ????? ?? ?????, ? ??????? ??????.
????? ?????, ?????? 1.2.6. ? ??????????????.
????? ???.
??..???.. ????? ????????? ?????? ????????? ??????? ???????? ?????? ?? ????????? ??????. ????? ??? ?????? ?????????, ? ????? ??? ????? ?????????? ??????.
???? ??????, ?? ???? ?? ?????? :-))

6

Re: Форум хакнули

??????? ?????? ?? ???? ?????... ????? ???-?? ????? ??????? ?????????????, ? ??? ?? ???? ???? ??? 2 ??????.

? ?????????? ?????? ?? ???????????.

?? 1.2.6 ??????????? ?????????? ?????? ??? ?????????
? ?? ?????? ??? ?????????

7

Re: Форум хакнули

Evgeny, ñïàñèáî çà èíôî. Ïî âñåé âèäèìîñòè è â 1.2.6 ýòî íå ïîôèêñåíî (åñòü òàêîå ïîäîçðåíèå).
Spy, îáíîâëåíèÿ ñ 1.2.4-5 (ïî êðàéíåé ìåðå) äî 1.2.6 - ÷èñòî òåõíè÷åñêèå, íà äèçàéí íèêàêîãî âëèÿíèÿ íåò.

Áóäó ðûòü.

Re: Форум хакнули

Dexus wrote:

Ïî âñåé âèäèìîñòè è â 1.2.6 ýòî íå ïîôèêñåíî (åñòü òàêîå ïîäîçðåíèå).

î! Ýòî îòâðàòèòåëüíî.
Ïðèäåòñÿ çàïàñàòüñÿ òåðïåíèåì è áýêàïàìè.

Dexus wrote:

Áóäó ðûòü.

Âñÿ íàäåæäà íà òåáÿ è Rickard-à.
P.S. Íðàâèòñÿ ìíå ýòîò ôîðóì. Íå õîòåëîñü áû ìåíÿòü åãî íà ÷òî-ëèáî áîëåå ìîíñòðîâèòîå.

9 (edited by Dexus 2005-07-19 11:59)

Re: Форум хакнули

>Âñÿ íàäåæäà íà òåáÿ è Rickard-à.
Ý... íà ìåíÿ-òî íå íàäî íàäåÿòüñÿ.. ÿ íå õàêåð smile
Íà ñ÷àñòëèâûé ñëó÷àé íàäî íàäåÿòüñÿ... Íà âñåõ ôîðóì÷àí.

À ìåíÿòü.. äà íó íàôèã. Ëó÷øå ñâîå äîêîíîïàòèòü.

PS: ïî êðàéíåé ìåðå â ïîñëåäíåì hdiff'å ÿ íå óâèäåë ñóùåñòâåííûõ èñïðàâëåíèé äûð â profile.php, êîòîðûå ìîãëè áû ïîâëèÿòü íà âçëàìûâàåìîñòü (ìîæåò ñëåï)

10

Re: Форум хакнули

? ??? ?????? ?????? ??? ???????? 1.2.5->1.2.6? Punbb 1.2.6 ??? Patch?

11

Re: Форум хакнули

??? ??? ? ??????? ?????? ???? ?? ????? ????? ???????? ??????? ??? ?????. ?????, ??????, ???????.
? ????? Apache ??? ???????? ???????? ???:

POST /profile.php?section=essentials&id=56&temp[0]=group_id=1 HTTP/1.1

??? ???? ???? ? id = 56 ???????? ???? ????????? ? ????????? ???????. ????? ???????? ??? register_globas = on ? php.ini

????? ???????? ?? 1.2.6 ??????? ??????????.
?????? ?????????? ??????? ????????!!! ?? ??????? ?????? ?????????!!!

12

Re: Форум хакнули

Eklmn, ????????????? ?? ????????????? ???? smile

13

Re: Форум хакнули

? ??? ?? ?????????? ???????????? ????? ????? ???????

14

Re: Форум хакнули

?????? ??????????????, ?? ????????? ????????.
??-??????, ???????? ??????? ??????/?????? ?? ?????? ????????? ????????.
??-??????, ?? ? ???? ???? ?????? ? shell ? ?? ?? ??????? ????????????? ???? ??????? ? ???????? ????? ?????????????.
?-???????, ?? ? ???? ??????????? Apache ? ???????? web-???????.

???????? ??????? ? ???????????? ??????? ?? IP ?????? ? .htaccess (?????? ??? Apache!!!)
???? ????:

<Files admin_bans.php>
<LIMIT GET POST>
order deny,allow
deny form all
allow from ???_ip_?????_???_hostname
</LIMIT>
</Files>

15

Re: Форум хакнули

????? ??? ????????:
http://forum.nskrock.ru/

? ???? ???? ???? ???????. ?? ? ?????? "??????" ???????.

ERROR - MIRROR

16

Re: Форум хакнули

Ïèïåö, ìåíÿòîæå êàêèå-òî òàðàñû õàêíóëè è ãðîõíóëè âñå òåìû è ðàçäåëû, ÿ â øîêå
rrdd@yandex.ru d_aimon_d@mail.ru - ýòî ìûëû ýòèõ þçâåðåé
ñòîèò ó ìåíÿ ïðàâäà 1.2.5 è èìååöà ôîáèÿ ê àïãðåéäó, ïîòîìó êàê â ìàå âî âðåìÿ àïãðåéäà ïðîèçîøåë ñáîé (ïðè÷èíû òàê è íå áûëè óñòàíîâëåíû), ïîýòîìó áîþñü.

17

Re: Форум хакнули

??????? ????????????..
????? ??? www.newtimepromo.ru/forum

18 (edited by Eklmn 2005-07-27 12:23)

Re: Форум хакнули

rrdd@yandex.ru ? d_aimon_d@mail.ru ? ? ???? ???????? ?????????, ?? ??????????.
? ??? ?????????, ?? ??????? ?? ? forum rules ?????????, ???? ???? ?? ?????? ????? ???? ? ????? ?????... smile

19

Re: Форум хакнули

?? ?????? ???? ?????? ?????? "???????" ? ??????.
????? ??????? ??????? ? ???????? http://myforums.org/admin_index.php

? ?????? ???-???? ????? ????????? ? ????? ????? ?? ???? ??????? ????????? ???? ?????? admin_....php ? ????????? ?????: /admin/  ?
? ????? ????? ???? ? ???? ???? ?????-?? ?????????? ?????? ??????

ERROR - MIRROR

20

Re: Форум хакнули

Eklmn
rrdd@yandex.ru ? d_aimon_d@mail.ru ? ???? ???? ??????, ???

21

Re: Форум хакнули

HitMan wrote:

?? ?????? ???? ?????? ?????? "???????" ? ??????.
????? ??????? ??????? ? ???????? http://myforums.org/admin_index.php

? ?????? ???-???? ????? ????????? ? ????? ????? ?? ???? ??????? ????????? ???? ?????? admin_....php ? ????????? ?????: /admin/  ?
? ????? ????? ???? ? ???? ???? ?????-?? ?????????? ?????? ??????

? ?????? ??????? ??? ?????, ??????? ??????? ??????? ?? ???????

22

Re: Форум хакнули

??? IP d_aimon_d : 85.196.212.17

ripe.net ??????? ??? ????:

netname:        NARVA-NET
descr:          STV NETWORK in NARVA city
country:        EE

(? ??? ??? ???????? ?????????? ?????? ????-???????)
person:       Dmitri Baranov
address:      STV Ltd.
address:      Lasnamae 50/1-4
address:      EE0014 Tallinn
address:      ESTONIA
phone:        +372 6 352 002
fax-no:       +372 6 380 355
e-mail:       baranov@stv.ee

?? ???? ???? ????? ????? ?????? ? ???????? ?????? ????? ????... smile ??????... ? ????????...

?? ???????? ??????? ?????, ????? ??? ?????????? ?????!!!!!!! ? ????????? ????????? ????!!!

???????, ??? ??????? ????????, ??? ??????? ??????? ? ?????? ???????... ?? ??????????? ?????. ????????, ???? ????? ?? ?????????.

23

Re: Форум хакнули

? ???? ?????? ?????? ?? ??. ?????? ??? ??? ???????? ????? ?????? ????????

24

Re: Форум хакнули

????????, ???? ??? ?????...

??????, ?????? ????? ??????????????. ????? ?? ?????? ???????, ????? ??????? (??? ???? ?????-?? ?????) ??????? ???????? ?? ???????? ??? ???.

?? ??? ??????, ????????? ????? ?? ????? ?????????? ?? ??????? ????? ???????. ?? ????????? ??? ???. ???? ?????????? ????. ??????????? ????? ???? ??????? ? ????. ????? ????????? ????. ????? ??? ??????????? ? ???????? ?????? ? ???? ?????.

25

Re: Форум хакнули

zaqaz
>? ?????? ??????? ??? ?????, ??????? ??????? ??????? ?? ???????

?? ?????? ??????? - ????? ???????, ?? ?????? ?? ??????? ??? ?????? ?????? ???? ????? ? ????????.
? ?????? ????? ?? ???? ????? ?? ????? ???????? ? ????????? ?????, ?? ? ????????????? ????? ????:
http://myforums.org/admin_index123.php

ERROR - MIRROR